Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   นโยบาย และยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน/รายงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายรับรายจ่ายประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ
   ผลปฎิบัติงาน
   งานด้านสังคมสงเคราะห์
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย
   อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   นโยบายไม่รับของขวัญ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ศพด.บ้านดอนเคียม
   ศพด.บ้านหาดใน
   ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
   ศพด.ทรัพย์นคร
   ศพด.บ้านบางมาศเหนือ
   ศพด.สตงท่าสำราญ
   ศพด.สาวดอย
   ศพด.บางท่า
   ศพด.บ้านพันวาล4
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คู่มือการใช้งานแอปพิเคชั่น อัยการช่วยได้ สำหรับประชาชน (ดู : 6) 15 มี.ค. 2566
การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด (ดู : 8) 9 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพ (ดู : 9) 28 ก.พ. 2566
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 12) 27 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๗ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๒๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 14) 23 ก.พ. 2566
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2) (ดู : 14) 22 ก.พ. 2566
รายงานการจัดกิจกรรม "วันล้างมือโลก"ประจำปี 2565 (ดู : 9) 16 ก.พ. 2566
การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่จังหวัดชุมพร (ดู : 11) 13 ก.พ. 2566
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโรคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 (ดู : 12) 13 ก.พ. 2566
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8) 10 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร (ดู : 11) 8 ก.พ. 2566
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 25) 3 ก.พ. 2566
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 24) 30 ม.ค. 2566
หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญา (ดู : 41) 18 ม.ค. 2566
งานวันเด็กประจำปี 2566 (ดู : 25) 10 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในรูปแบบออนไลน์ (ดู : 26) 19 ธ.ค. 2565
QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. (ดู : 44) 14 ธ.ค. 2565
การลดค่าเช่านาให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ดู : 16) 14 ธ.ค. 2565
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 47) 1 ธ.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 30) 1 ธ.ค. 2565
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาดชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 (ดู : 61) 18 พ.ย. 2565
รับร่อร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด (ดู : 28) 16 พ.ย. 2565
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 28) 10 พ.ย. 2565
รายงานแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 27) 10 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 33) 8 พ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (ดู : 25) 1 พ.ย. 2565
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (ดู : 22) 31 ต.ค. 2565
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย (ดู : 29) 31 ต.ค. 2565
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ (ดู : 27) 31 ต.ค. 2565
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 28) 31 ต.ค. 2565
ประกาศจากจุฬาราชมนตรี เรื่อง ยกเลิกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรค COVID-19 (ดู : 29) 25 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปี 2566 (ดู : 38) 11 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 41) 6 ต.ค. 2565
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 (ดู : 42) 23 ก.ย. 2565
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 53) 6 ก.ย. 2565
ขอเชิญชวนปฏิญาณตน เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 65) 28 มิ.ย. 2565
การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทางการแพทย์ สายด่วน1669 (ดู : 95) 31 พ.ค. 2565
No smoking 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 87) 29 เม.ย. 2565
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ " เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่" (ดู : 96) 19 เม.ย. 2565
ร่วมรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ดู : 106) 31 มี.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลตรวจ ATK พบผลเป็นบวก แจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้าน (ดู : 121) 17 มี.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 77) 16 มี.ค. 2565
การขยายเวลาการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรับชำระประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 130) 28 ก.พ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง (ดู : 59) 7 ม.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อครั้งแรก (ดู : 157) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพ (ดู : 181) 28 ธ.ค. 2564
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 136) 14 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ (ดู : 164) 15 พ.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 314) 22 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 308) 22 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 83) 18 ต.ค. 2564
การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต. (ดู : 223) 5 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 129) 1 ต.ค. 2564
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 130) 1 ต.ค. 2564
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การจัดสรรข้าวสารอาหารแห้ง (ดู : 64) 23 ส.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 204) 29 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 59) 6 ม.ค. 2564
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 272) 23 พ.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 538) 23 พ.ย. 2563
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล (ดู : 55) 4 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190  โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
E-mail Address : Rabror627@gmail.com หรือ 6860202@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.rabror.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs