กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 • นายสุนทร น้อยราช

  กำนันตำบลรับร่อ

 • นางพรเพ็ญ เนตตกุล

  ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 1

 • นายชัชวาลย์ ยศภิรมย์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2

 • นางสาวสุจิตรา วงค์สถิตย์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3

 • นางวิมลรัตน์ แก้วรักษ์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • นายยงยุทธ ฐิตะฐาน

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 • นายมงคล สุขจันทร์

  ผ้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6

 • นางสาวสุภาพรรณ เนตตกุล

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

 • นายวัชรินทร์ ดิษมาตย์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8

 • นางโสภา เพ็ชรเวช

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9

 • นายอำนวยชัย ดิพิมาย

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

 • นายชยพล แผติตะ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 • นายวงศักดิ์ จันทร์นวล

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12

 • นายสุพันธ์ ศรีพักตร์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13

 • นายสมชาย เทาดี

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14

 • นายกิตติศักดิ์ โป่งสันเทียะ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15

 • นายสุทธิรักษ์ ศรีสุววณ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16

 • นายวินัย มาทอง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17

 • นายทองใส แหนบทอง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18

 • นางสำรอง สากระจาย

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19

 • นางชฎาวัลย์ ศิริสุทธิโชตน์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20

 • นายวารินทร์ พลยอด

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21

 • นายสุพจน์ ประเสริฐกุล

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 22

 • นายสุนทร น้อยราช

  กำนันตำบลรับร่อ