กองช่าง
 • นายนันทชัย ชาญวารินทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่างต้น)

 • นายสานิต ชีวาสันติ์

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • นายสุชัยรัตน์ ชูมณี

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • ว่าง

  ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นายพีรพงษ์ ปิ่นนาค

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายณรงค์ กาญจนดิษฐ์

  ผช.นายช่างโยธา

 • นายกรเทพ คล้ายอักษร

  ผช.นายช่างโยธา

 • นายภาณุวัฒน์ ชูทอง

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นายพงศ์อมร สุขบันเทิง

  ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

 • นายภูวไนย ฐิตะฐาน

  ผช.เจ้าพนักงานประปา

 • น.ส.ปิยะดา ส่งละออง

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวัชรินทร์ นพรัตน์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายวัชรพงษ์ เพ็ชรเวช

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายสาคร สมพงษ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นาย ศรชัย ประสิทธิ์วัฒน์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายธเนศ เวียนรอบทิศ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายณัฐพล ศรีสุวรรณ

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

 • นายคณิน แก้วภักดี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • ว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายศุภชัย อินทเยาว์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • ว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายพิทยา อินทเยาว์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายฉัตรชัย ยศภิรมย์

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายภาณุวัตน์ ธารสุวรรณ

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายธนกฤต รักเกลี้ยง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวอรพรรณ คงยั่งยืน

  คนงาน

 • นายกมลวัฒน์ หมุนสนิท

  คนงาน

 • นายนพชัย ปลอดใจดี

  คนงาน

 • นายทวีศักดิ์ อินทเยาว์

  คนงาน