สำนักงานปลัด
 • นายธีระศักดิ์ หมุนสนิท

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)

 • นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)

 • นางสาวเพียงเพ็ญ พรายสิน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวเพียงเพ็ญ พรายสิน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายโสภณ คุณวุฒิ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวเบญจวรรณ ใจรังษี

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • ว่าง

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายสัมฤทธิ์ จันทร์นิตย์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นางสาวดาวเรือง สุดใจ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณะสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • น.ส.ทัศนาภรณ์ พุ่มพะเนิน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางเนาวรัตน์ เพชรศรี

  นักจัดการงานทั่วไป

 • น.ส.พัชรี พูลเขาล้าน

  ผช.นักพัฒนาชุมชน

 • นางสุลัดดา พรหมเพชร

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสมหญิง อินทเยาว์

  ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 • น.ส.สุพัตรา สังวังเลาว์

  ผช.นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวจตุพร นุชหัต

  ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • น.ส.จุไรลักษณ์ ยกพิทักษ์

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธีรดา แก้วรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวเมธาพร ดำอรุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายนิพลศักดิ์ ทรัพย์สิน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายนิรุต แขวงรถ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวัชรากร เพ็งโคนา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจตุพร ปลื้มใจ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปิยะชาติ บัวครื้น

  พนักงานขับรถยนต์

 • ว่าง

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายพีรพล อินทเยาว์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายศักดิ์พันธ์ ชูยอด

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายสิทธิชัย คลี่เกษร

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุชีพ เพชรหญีต

  คนสวน

 • นางฐิยาภรณ์ คำภูผา

  นักการภารโรง

 • นายพะเนิน ผิวสุวรรณ์

  ยาม

 • น.ส.วรรณนิภา กลิ่นยอด

  คนงาน

 • น.ส.ดวงฤดี อินทเยาว์

  คนงาน

 • นางสาวภัคจิรา กิ่งคำ

  คนงาน

 • นายภานุพงศ์ เล็กประทุม

  คนงาน

 • นางสาวนารีวรรณ พรหมเทพ

  คนงาน

 • นายภานุมาส ฐิตะฐาน

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายณัฐพล เลิศตระกูล

  คนงานประจำรถขยะ