สภา อบต.
 • นายพงษ์ศักดิ์ คงสมบัติ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นาย ประสิทธิ์ ลาวิลัย

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นายชัยรัตน์ พุ่มพะเนิน

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

 • นายมงคล สวัสศรี

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

 • นายอนิรุตทร์ ทองรักษ์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

 • นายขวัญชัย จันทร์เดชะ

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

 • นายสมชาย เนตรสถิตย์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

 • นายพงษ์ศักดิ์ เพชรศรี

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

 • นายชัยรัตน์ พุ่มพะเนิน

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

 • นายวิลาด เยาวยัง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

 • นายประสิทธิ์ ลาวิลัย

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

 • นายมานพ เพชรเวช

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

 • นางสาวสุดารัตน์ คำทอง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

 • นายสุรชัย กามขุดทด

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

 • นายพงษ์ศักดิ์ คงสมบัติ

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

 • นางสาวสุพรรษา ศรีพิชัย

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 13

 • นายสมศรี คงทอง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14

 • นายทนุ ปันจิติ

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 15

 • นายสำเริง จันทับ

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 16

 • นายนิพนธ์ ทองยอด

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 17

 • นายรำไพ บุตะชา

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 18

 • นายกิตติวัจน์ ปะกะตัง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 19

 • นายบุญช่วย ล้อมกลาง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 20

 • นายเอนก นาแซง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 21

 • นายอนิรุด หมั่นทองหลาง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 22

 • นายภานุพงศ์ ธิศาเวช

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 23