คณะผู้บริหาร
 • นายสวง ริ้วงาม

  นายกองค์การบริหารตำบลรับร่อ

 • นายณรงค์ ชุมวรฐายี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

 • นายฐิติ ขันสัมฤทธิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

 • นายสถานันท์ สมทรัพย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ