ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาญวนผึ้ง - พรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

จ้างรถขนกากแอสฟัลคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-19

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและขุดลอกคูระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-15

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-15

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๖๑-๐๐๒๓ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-15

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-19

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-15

เทศบาลตำบลท่ายาง

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านไทยทรงดำ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 145 ต้น เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2023-09-18

เทศบาลตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

เทศบาลตำบลวังไผ่

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสีเสียด หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม. ฝังท่อระบายน้ำชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์กำหนดให้พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-14

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-14