Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   นโยบาย และยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน/รายงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายรับรายจ่ายประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ
   ผลปฎิบัติงาน
   งานด้านสังคมสงเคราะห์
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย
   อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   การขับเคลื่อนและการประเมินจริยธรรม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ศพด.บ้านดอนเคียม
   ศพด.บ้านหาดใน
   ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
   ศพด.ทรัพย์นคร
   ศพด.บ้านบางมาศเหนือ
   ศพด.สตงท่าสำราญ
   ศพด.สาวดอย
   ศพด.บางท่า
   ศพด.บ้านพันวาล4
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190 :: WWW.RABROR.GO.TH ::  
นายสวง ริ้วงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
วารสารประจำเดือนเมษายน 2566 (ดู : 7)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ดู : 20)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 20)
คู่มือการใช้งานแอปพิเคชั่น อัยการช่วยได้ สำหรับประชาชน (ดู : 23)
การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด  (ดู : 25)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพ (ดู : 22)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่สาง หมู่ที่๕ เชื่อมซอยอีแบ้ หมู่ที่๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกลียดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๒๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41)
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๒๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39)
ร่างประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) (ดู : 62)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
 
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับร่อคัพ ครั้งที่ 21 กีฬาต้านยาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานวันเด็กประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานวันเด็กประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลงาน อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินเรือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางมาศ-หนองบัวรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชบำรุงสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 423)
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 740)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ทะเลหมอกช่องหินหมู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
ประมวลภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
 
ประมวลภาพ ศพด.บ้านพันวาล4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมวลภาพ ศพด.บ้านบางท่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ คลิ๊กที่นี่
 
 
E-Service
อบต.รับร่อ
อีเมล์ระบบสารบรรณ
อบต.รับร่อ

การสมัครใช้งาน อัยการช่วยได้ บนเว็บบอร์ด
เพื่อปรึกษากฎหมาย ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการเข้าใช้งานครั้งแรกสอนใช้มือถือ สมัครใช้งานง่ายๆ เพื่อปรึกษากฎหมาย บนเว็บบอร์ด อัยการช่วยได้ android และ ios
   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190  โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
E-mail Address : Rabror627@gmail.com หรือ 6860202@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.rabror.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs