Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   นโยบาย และยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน/รายงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายรับรายจ่ายประจำปี
   ผลปฎิบัติงาน
   งานด้านสังคมสงเคราะห์
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ประกาศเผยแผ่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   E-Service
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจการสภา
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ศพด.บ้านดอนเคียม
   ศพด.บ้านหาดใน
   ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
   ศพด.บ้านทรัพย์นคร
   ศพด.บ้านบางมาศเหนือ
   ศพด.บ้านสตง
   ศพด.บ้านสาวดอย
   ศพด.บ้านบางท่า
   ศพด.บ้านพันวาล4
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 158 คน
ประกาศวันที่  29 มิถุนายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190  โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
E-mail Address : Rabror627@gmail.com หรือ 6860202@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.rabror.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs