Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   นโยบาย และยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน/รายงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายรับรายจ่ายประจำปี
   ผลปฎิบัติงาน
   งานด้านสังคมสงเคราะห์
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.
   สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การบริหารงานบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ศพด.บ้านดอนเคียม
   ศพด.บ้านหาดใน
   ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
   ศพด.ทรัพย์นคร
   ศพด.บ้านบางมาศเหนือ
   ศพด.สตงท่าสำราญ
   ศพด.สาวดอย
   ศพด.บางท่า
   ศพด.บ้านพันวาล4
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 (ดู : 5) 23 ก.ย. 2565
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 12) 6 ก.ย. 2565
ขอเชิญชวนปฏิญาณตน เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 32) 28 มิ.ย. 2565
การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทางการแพทย์ สายด่วน1669 (ดู : 33) 31 พ.ค. 2565
No smoking 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 43) 29 เม.ย. 2565
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ " เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่" (ดู : 40) 19 เม.ย. 2565
ร่วมรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ดู : 48) 31 มี.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลตรวจ ATK พบผลเป็นบวก แจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้าน (ดู : 78) 17 มี.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 43) 16 มี.ค. 2565
การขยายเวลาการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรับชำระประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 92) 28 ก.พ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง (ดู : 26) 7 ม.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อครั้งแรก (ดู : 119) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพ (ดู : 133) 28 ธ.ค. 2564
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 96) 14 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ (ดู : 122) 15 พ.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 272) 22 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 254) 22 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 46) 18 ต.ค. 2564
การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต. (ดู : 180) 5 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 91) 1 ต.ค. 2564
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 94) 1 ต.ค. 2564
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การจัดสรรข้าวสารอาหารแห้ง (ดู : 26) 23 ส.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 158) 29 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 25) 6 ม.ค. 2564
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 224) 23 พ.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 493) 23 พ.ย. 2563
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล (ดู : 23) 4 พ.ย. 2563
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (ดู : 347) 27 ก.ค. 2563
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 233) 23 ก.ค. 2563
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ดู : 275) 18 มิ.ย. 2563
สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒฯาชุมชน (ดู : 291) 15 มิ.ย. 2563
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ดู : 259) 15 มิ.ย. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 267) 29 พ.ค. 2563
การขอคืนเงินประกันสัญญา (ดู : 278) 26 มี.ค. 2563
งดการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 289) 17 มี.ค. 2563
ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 169) 9 มี.ค. 2563
ขอรับบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดู : 338) 13 ม.ค. 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 169) 6 ม.ค. 2563
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 188) 6 ม.ค. 2563
ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๓๐ (ดู : 167) 25 พ.ย. 2562
ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.รับร่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 186) 10 ต.ค. 2562
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 192) 10 ต.ค. 2562
การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 810) 16 ก.ย. 2562
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 329) 10 ก.ย. 2562
สถิติการให้บริการ (ดู : 290) 19 มิ.ย. 2562
'ขยะมีค่า นำมาใช้ใหม่ ขายได้กำไร สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นได้ด้วยตัวเรา (ดู : 357) 9 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 360) 20 ธ.ค. 2561
กำหนดวันให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 359) 20 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 327) 3 ธ.ค. 2561
ขั้นตอนดำเนินการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 376) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจไม่พอต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 262) 19 ต.ค. 2561
การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด (ดู : 443) 8 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการสำรวจภาคสนามใขเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 366) 27 ก.ย. 2561
รายชื่อผู้ที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ ในเขตป่าสงวน(รับร่อ-สลุย) (ดู : 767) 21 ก.ย. 2561
ตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตป่าสงวน (ดู : 1151) 13 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 397) 21 พ.ค. 2561
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดชำระภาษี ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย (ดู : 389) 18 พ.ค. 2561
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ดู : 245) 8 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190  โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
E-mail Address : Rabror627@gmail.com หรือ 6860202@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.rabror.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs