Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   นโยบาย และยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แผนงาน/รายงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายรับรายจ่ายประจำปี
   ผลปฎิบัติงาน
   งานด้านสังคมสงเคราะห์
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ประกาศเผยแผ่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาพ อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ศพด.บ้านดอนเคียม
   ศพด.บ้านหาดใน
   ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
   ศพด.บ้านทรัพย์นคร
   ศพด.บ้านบางมาศเหนือ
   ศพด.บ้านสตง
   ศพด.บ้านสาวดอย
   ศพด.บ้านบางท่า
   ศพด.บ้านพันวาล4
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 37) 23 ก.ค. 2563
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ดู : 57) 18 มิ.ย. 2563
สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒฯาชุมชน (ดู : 53) 15 มิ.ย. 2563
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ดู : 55) 15 มิ.ย. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 80) 29 พ.ค. 2563
การขอคืนเงินประกันสัญญา (ดู : 87) 26 มี.ค. 2563
งดการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 84) 17 มี.ค. 2563
ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 21) 9 มี.ค. 2563
ขอรับบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดู : 107) 13 ม.ค. 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 22) 6 ม.ค. 2563
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 23) 6 ม.ค. 2563
ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๓๐ (ดู : 23) 25 พ.ย. 2562
ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.รับร่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 37) 10 ต.ค. 2562
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 40) 10 ต.ค. 2562
การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 553) 16 ก.ย. 2562
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 145) 10 ก.ย. 2562
สถิติการให้บริการ (ดู : 119) 19 มิ.ย. 2562
'ขยะมีค่า นำมาใช้ใหม่ ขายได้กำไร สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นได้ด้วยตัวเรา (ดู : 153) 9 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 191) 20 ธ.ค. 2561
กำหนดวันให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 181) 20 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 151) 3 ธ.ค. 2561
ขั้นตอนดำเนินการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 181) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจไม่พอต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 91) 19 ต.ค. 2561
การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด (ดู : 273) 8 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการสำรวจภาคสนามใขเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดู : 168) 27 ก.ย. 2561
รายชื่อผู้ที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ ในเขตป่าสงวน(รับร่อ-สลุย) (ดู : 535) 21 ก.ย. 2561
ตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตป่าสงวน (ดู : 955) 13 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 198) 21 พ.ค. 2561
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดชำระภาษี ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย (ดู : 210) 18 พ.ค. 2561
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ดู : 81) 8 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190  โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
E-mail Address : 6860202@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.rabror.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs