Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   นโยบาย และยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน/รายงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายรับรายจ่ายประจำปี
   ผลปฎิบัติงาน
   งานด้านสังคมสงเคราะห์
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.
   สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   อำนาจหน้าที่ของ อปท.
   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   E-Service
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจการสภา
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
   การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ศพด.บ้านดอนเคียม
   ศพด.บ้านหาดใน
   ศพด.บ้านบางไม้แก้ว
   ศพด.บ้านทรัพย์นคร
   ศพด.บ้านบางมาศเหนือ
   ศพด.บ้านสตง
   ศพด.บ้านสาวดอย
   ศพด.บ้านบางท่า
   ศพด.บ้านพันวาล4
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190 :: WWW.RABROR.GO.TH ::  
นายไชยวิชญ์ สุบการี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อครั้งแรก (ดู : 18)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพ (ดู : 22)
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ (ดู : 27)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 169)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 145)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 78)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 75)
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
 
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การส่งมอบ-รับมอบภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาคมแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลงาน อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินเรือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางมาศ-หนองบัวรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชบำรุงสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 205)
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 423)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ทะเลหมอกช่องหินหมู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
ประมวลภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
 
ประมวลภาพ ศพด.บ้านพันวาล4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมวลภาพ ศพด.บ้านบางท่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
E-Service
อบต.รับร่อ
อีเมล์ระบบสารบรรณ
อบต.รับร่อ
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
   เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190  โทรศัพท์ : 077-547-198 โทรสาร : 077-547-011
E-mail Address : Rabror627@gmail.com หรือ 6860202@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.rabror.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs